Издателска къща Двете музиПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Добре дошли в корпоративния Интернет сайт на Издателска къща Двете музи!

Нашата Политика за обработване и защита на личните Ви данни е израз на нашия ангажимент и отговорно отношение към защитата на Вашите лични данни, които споделяте с нас. В нея можете да намерите информация за това, какви Ваши лични данни обработваме, за какви цели, на кого можем да разкрием данните Ви, какви са Вашите права, свързани със защитата на личните данни.

Кои сме ние?

Ние от Издателска къща Двете Музи, собственост на „Дервишева и Сие“ ЕООД, ЕИК 205302848, със седалище и адрес на управление в гр. Казанлък, район Централен, ул. „Хан Кубрат“ №14, сме администратор на Вашите лични данни, ако Вие сте физическо лице и попадате в някоя от следните категории:

 

 • физически лица – посетители и клиенти на нашите онлайн книжарници;
 • представители или лица за контакт на юридически лица – търговци на едро, закупили книги и други продукти от нас;
 • потребители, които са отправили въпрос, коментар или друго изявление до нас чрез попълване на формата за контакт на Интернет сайта https://www.dvetemuzi.com/или чрез нашите профили и фен страници в социалните мрежи;
 • автори, изпратили ръкописи до Издателска къща Двете музи

 

Нашият Интернет сайт https://www.dvetemuzi.com/  също така Ви дава възможност да закупите книга, предлагана от нас, като в този случай при натискане на бутона „Купи” Вашите лични данни ще бъдат обработвани за целите на извършване на покупка чрез електронната ни книжарница в съответствие с нашата ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ на Издателска къща Двете музи.

За какви цели и на какво основание обработваме Вашите лични данни? За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

 

1.Обработване на лични данни на физически лица, посетители и клиенти на нашите електронни книжарници

а) лични данни, обработвани за целите на поръчка и покупко-продажба на книги и други продукти от нашите книжарници

В нашите книжарници Вие имате възможност да поръчвате и закупувате предлаганите от нас книги и други продукти. При извършване на поръчки и закупуване на книги от нашите онлайн книжарници ние можем да обработваме Ваши идентификационни данни, данни за контакт и доставка, данни за банкови карти и сметки.

Тези данни са ни необходими, за да можем да сключим с Вас и да изпълним договора за покупко-продажба на книги и други продукти, предлагани в нашите книжарници. Предоставените от Вас лични данни се обработват за следните цели:

 • извършване и обработване на поръчки на предлагани от Нас книги и други продукти чрез нашите физически или онлайн книжарници, които не са налични за непосредствено закупуване на момента в съответната книжарница;
 • осъществяване на контакт с Вас относно статуса на Вашата поръчка;
 • обработване на извършеното от Вас плащане за закупени продукти с банкови карти;
 • издаване на фактура за извършената от Вас покупка на книги и други продукти при поискване от Ваша страна.

Основанието, на което обработваме тези данни, е сключването и изпълнението на договора между Вас и Издателска къща Двете музи за покупко-продажба на избраната от Вас книга или друг продукт от нашите книжарници.

Предоставянето на тези лични данни е изцяло доброволно, но без тях ние няма да можем да обработим Вашата поръчка на неналичен продукт или да обработим плащане с банкова карта.

Идентификационни данни на клиентите, направили поръчка за доставка на книга, се съхраняват до окончателното изпълнение на поръчката и доставката на поръчания продукт до клиента.

Личните Ви данни относно извършените от Вас плащания с банкови карти, които са необходими да изпълним нашите законови задължения съгласно данъчното и счетоводно законодателство, могат да бъдат съхранявани за максималния срок от 10 години, установен в данъчното и счетоводното законодателство.

 1. b) лични данни, обработвани за целите наспазване на наши законови задължения

Когато закупите от нас книга или друг продукт, за нас възникват някои законови задължения. За да ги спазим, ние трябва да обработим Ваши лични данни, включващи например Вашите идентификационни данни, данни за контакт и друга информация, предоставена ни от Вас.

Така например, може да обработваме Ваши лични данни за целите на издаване на фактура и спазване на задълженията ни като доставчик по смисъла на Закона за данъка върху добавената стойност. Освен това съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство ние сме задължени да осчетоводим издадената фактура и да я отразим в нашите счетоводни и данъчни регистри.

Вашите данни могат да се обработват и за изпълнение на наши задължения съгласно приложимото потребителско право – например при предявяване на рекламации, отказ от покупка, връщане на закупени продукти и възстановяване на тяхната стойност, разрешаване на потребителски спорове и други подобни.

Основанието, на което обработваме тези лични данни, е именно изпълнение на задължения, предвидени в закона.

Личните Ви данни, обработвани за целите на издаване на фактури и изпълнение на други наши законови задължения съгласно данъчното, счетоводното, потребителското и други закони, могат да бъдат съхранявани за максималния законоустановен срок от 10 години.

 

с) лични данни, обработвани за целите на наши легитимни интереси

Ние можем да обработваме Ваши идентификационни данни, данни за извършени от Вас поръчки и покупки в нашите книжарници, данни за извършени от Вас плащания, данни за изпратени от Вас въпроси, оплаквания и други подобни, за да можем да се защитим в случай на предявени от Вас правни претенции срещу нас.

Също така можем да обработваме Вашите идентификационни данни с цел включването Ви в нашата електронна база данни с клиенти с цел улеснено и по-бързо издаване на фактура за извършени от Вас покупки във всяка наша физическа книжарница в цялата страна.

Ние ще обработваме тези лични данни само ако пред нашия легитимен интерес нямат преимущество Ваши интереси, основни прави и свободи, които изискват защита на личните данни.

Основанието за обработване на данните Ви е защитата на нашия легитимен интерес да се защитим при евентуални правни претенции във връзка с извършени покупки и плащания от нашите книжарници, както и да поддържаме база данни с данни на нашите клиенти с цел лесно и бързо издаване на фактури от всеки наш физически обект в цялата страна.

Данните, обработвани с цел защита от правни претенции ще бъдат съхранявани от нас до изтичане на 5-годишния давностен срок за предявяване на правни претенции съгласно Закона за задълженията и договорите.

Данните, включени в нашите бази данни с клиенти, ще бъдат съхранявани от нас за период от 1 година след извършване на последната Ви покупка от наша книжарница.

 1. Обработване на лични данни на представители или лица за контакт на юридически лица – търговци на едро, закупили книги и други продукти от нас

Ако Вие сте представител или лице за контакт на наш клиент на едро – юридическо лице, то ние можем да обработваме ограничен кръг Ваши идентификационни лични данни и данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер) за следните цели:

 • сключване на договор с Вас като представител на юридическото лице – клиент за покупко-продажба на книги и изпълнение на нашите договорни и законови задължения – извършване на доставка на поръчани стоки, съставяне на протоколи за доставка, издаване на фактури и други;
 • осъществяване на контакт с Вас във връзка с изпълнението на сключения договор;
 • защита при правни претенции и събиране на дългове от наша страна;
 • включването на представляваното от Вас юридическо лице в нашата електронна база данни с клиенти с цел улеснено и по-бързо издаване на фактура за извършени покупки във всяка наша физическа книжарница и друг търговски обект в цялата страна.

Ние обработваме Вашите лични данни на основание сключването и изпълнението на договора между представляваното от Вас дружество и Издателска къща Двете музи за покупко-продажба на книги, както и за целите на нашия легитимен интерес да се защитим при евентуални правни претенции във връзка с извършени покупки и плащания или да съберем дължими от представляваното от Вас лице задължения във връзка със закупени книги.

Вашите данни, обработвани за целите на издаване на фактури и изпълнение на други наши законови задължения съгласно данъчното, счетоводното, потребителското и други закони, могат да бъдат съхранявани за максималния десетгодишен срок, установен от Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Данните Ви за контакт като представител или лице за контакт с представляваното от Вас юридическо лице могат да се съхраняват в нашата клиентска база данни до прекратяване на договорните и търговски отношения със съответния клиент.

 1. Лични данни, обработвани за целите на изпращане на електронен бюлетин и за други маркетингови активности

Също така, за целите на промотиране и рекламиране на нашите книги и други продукти ние можем да организираме различни игри, томболи и други маркетингови активности. За целите на участието Ви в тези активности Вие може да ни предоставите различни Ваши лични идентификационни лични данни и данни за контакт, които ние ще използваме, за да ви идентифицираме, да проверим дали отговаряте на условията на играта/промоцията, за да изтеглим печеливш участник, да публикуваме имената на печелившите участници и да изпратим наградите на печелившите участници.

Ние ще обработваме тези данни въз основа на Вашето съгласие, дадено чрез участието Ви в съответната промоционална активност съгласно нейните правила и общи условия. Данните на участниците в промоционалните активности ще бъдат изтрити 6 месеца след края на обявена игра и изпращането на наградите на печелившите участници.

 1. Данни, обработвани за целите на изпращане на отговор на въпроси, публикуване на коментари и други изявления до нас

Вие можете да ни изпращате въпроси и да публикувате коментари за нашите книги по най-различни начини – например чрез попълване на формата за контакт в секцията за контакт на нашия Интернет сайт на адрес https://www.dvetemuzi.com/ , чрез публикуването на коментар в секцията с описание и информация за дадена книга или в нашия блог, както и чрез нашите профили и фен страници в социалните мрежи. За да можем да Ви идентифицираме и да ви изпратим нашия отговор или да публикуваме Вашия коментар, ние обработваме Ваши идентификационни данни и данни за контакт.

Ние обработваме Вашите лични данни, предоставени ни при изпращането на въпроси и други изявления до нас, на основание на Вашето съгласие, дадено чрез попълването и изпращането на формата за контакт на нашия Интернет https://www.dvetemuzi.com/ или чрез изпращането до нас на съобщение или публикуването на коментар в сайта https://www.dvetemuzi.com/ , както и чрез нашите фен страници и профили в социалните мрежи (Facebook, Twitter, Instagram, Google +, YouTube и други). Обработването на Вашите лични данни от нас е отделно и различно от обработването на данните Ви от администраторите на съответните социални мрежи за целите и на основанията, определени от тях.

Попълването на формата за контакт, изпращането до нас и публикуването от Вас на въпроси, запитвания и коментари е изцяло доброволно, но ако не желаете да ни предоставите Вашите лични данни, Вие няма да можете да отправите запитването си до нас. Всички останали функционалности на Интернет сайта https://www.dvetemuzi.com/  ще продължат да бъдат достъпни.

Личните Ви данни, обработвани за целите на изпращане на отговор на въпроси, запитвания и други изявления до нас и за целите на публикуване на Ваши коментари на нашия Интернет сайт и на наши профили и фен страници в социалните мрежи, ще бъдат съхранявани от нас за период от 3 години след изпращането на отговор от наша страна, съответно от публикуването на коментара.

 1. Данни, събирани чрез „бисквитки”

Ние можем да анализираме използването на Интернет сайта https://www.dvetemuzi.com/  чрез „бисквитки”, посредством които ние събираме информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до https://www.dvetemuzi.com/  (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате електронната книжарница. Ние не събираме вашите имейли, имена или друга персонална информация, не събираме и не осъществяваме достъп до информация относно посещавани от вас сайтове, различни от https://www.dvetemuzi.com/ , или до друга информация, която не е описана в настоящата Политика.

Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие за използване на бисквитки. Повече информация за използването на бисквитки можете да намерите в нашата Политика за бисквитките тук.

 1. Данни на автори, изпратили ръкописи до Издателска къща Двете музи

Ние приемаме ръкописи от автори съгласно условията, публикувани на нашия Интернет сайт на адрес https://www.dvetemuzi.com/

Ако Вие сте автор, изпратил ръкописа си до Издателска къща Двете музи, ние можем да обработваме Вашите идентификационни данни и данни за контакт, за да можем да се свържем с Вас във връзка с получения ръкопис.

Основанието, на което обработваме Вашите данни, е Вашето съгласие, дадено чрез изпращането на ръкописа и данните Ви на нашия имейл адрес съгласно нашите Условия за приемане на ръкописи. Предоставянето на данните и изцяло доброволно, но без тях ние няма да можем да разгледаме ръкописа Ви и съответно да се свържем с Вас.

Ние ще съхраняваме Вашите данни, докато разгледаме Вашия ръкопис и вземем решение дали той представлява интерес за нас. След този срок всички Ваши лични данни ще бъдат унищожени.

На кого можем да разкрием Вашите лични данни?

Ние работим с партньори и доставчици, които могат да обработват Вашите лични данни като самостоятелни администратори на лични данни или да действат от наше име в качеството на обработващи личните данни. Ние разкриваме на тези получатели само тези Ваши лични данни, които са минимално необходими за изпълнението на съответната услуга. Освен това, когато разкриваме данните Ви на обработващи личните данни от наше име, ние предприемаме всички необходими мерки да гарантираме, че Вашите данни ще се обработват при спазване на всички законови изисквания и че обработващият личните данни е предприел необходимите технически и организационни мерки за защитата на данните.

Лицата, на които можем да разкрием Ваши лични данни, включват доставчици на платежни услуги, които ще обработват плащането Ви за закупените от нас продукти, и доставчици на куриерски услуги, които ще Ви доставят закупените продукти.

Също така, можем да разкрием част от данните Ви на наши доставчици на счетоводни услуги за целите на отразяването на издадените фактури и други счетоводни документи в счетоводните ни регистри. Ограничена част от данните Ви може да бъдат разкрита и на доставчици на ИТ и хостинг услуги.

При поискване от държавни органи по реда на приложимото законодателство (например НАП, Комисията за защита на потребителите, съдилища и други) за нас може да възникне законово задължение да разкрием Ваши лични данни на тези публични органи.

Какви са Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни?

 • Право на достъп
  Имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични и ако това е така, да получите достъп до тези данни и информация относно целите на обработване, сроковете и получателите на лични данни. Ние ще Ви осигурим безплатен достъп до Вашите данни, а при поискване от Вас ще Ви предоставим и копие от данните.
 • Право на коригиране

Имате право да поискате корекция на неточност в личните Ви данни или допълване на непълни лични данни.

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”)

Имате право да поискате да изтрием свързани с Вас лични данни, които повече не са необходими за целите, за които са били събрани, или по отношение на които сте оттеглили своето съгласие за обработване или сте упражнили правото си на възражение срещу обработването. При определени законово уредени случаи можем да откажем да заличим личните Ви данни.

 • Право на ограничаване на обработването

В определени случаи можете да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай те ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани по друг начин.

 • Право на преносимост на данните

Имате право да получите данните, които обработваме за Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор.

 • Право на възражение срещу обработването

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и профилиране, свързано с директен маркетинг. Ако направите такова възражение, ние ще прекратим използването им за целите на директния маркетинг.

 • Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

 • Право на жалба

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че е налице нарушение на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Контакт с нас

Можете да се свържете с нас по всички въпроси относно обработването на Вашите лични данни, включително във връзка с упражняването на Вашите права, описани в настоящата Политика, по един от следните начини:

По пощата – на адрес: гр. Казанлък, ул. „Хан Кубрат“ №14

По имейл – на следния имейл адрес: office@dvetemuzi.com

 

По телефона – на телефон 0886505186

 

За да упражните Вашите права, свързани със защитата на личните данни, е достатъчно да ни изпратите изявление, което следва да съдържа най-малко:

 • Вашето име, адрес и други идентификационни данни, които да ни позволят да Ви идентифицираме по еднозначен начин;
 • Описание на искането Ви;
 • Предпочитана форма на комуникация. Начало на формуляра